CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

v souladu s kogentním ustanovením formulovaným v § 216 zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanského zákoníku - účinného od 1. ledna 2014 -, byl dne 6. ledna 2015 zápisem do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze (Slezská 2000/9, Praha 2), dosavadní název ČHäS oficiálně upraven na tvar Česká Händelova společnost, z.s., přičemž zkratka "z.s." znamená "zapsaný spolek".

A jak se u prvního členského cirkuláře v kalendářním roce stalo již dlouholetým zvykem, přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2014:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2014. Dokument vyhotoven dne 2. ledna 2015.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS obdržela pouze jeden skrovný sponzorský dar (č. 90), nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit se tentokrát "zastavil" na 102,18 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2014 ukázaly, navzdory velmi přísně uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu ("minus") ve výši 26.990,60 Kč. Celkové příjmy obnášejí 18.114,40 Kč, výdaje 45.105,00 Kč. Peněžní "toky" během období od založení ČHäS (dne 28. března 1990) do 31. prosince 2014 vyhlížejí nicméně příznivě: celkové příjmy činily 2.608.931,92 Kč, výdaje 2.389.113,30 Kč, tj. plus ("zisk") 219.818,62 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků členů ČHäS za rok 2014: v této kategorii bylo inkasováno 16.600,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč deseti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: 1.150,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2014 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok vydat navíc 1.653,60 Kč, což je o 141,03 Kč méně nežli v roce 2013.
U části členské základny jsme v uplynulém roce zaznamenali extrémně opožděnou úhradu členských příspěvků. Rozeslali jsme jednu "oficiální" upomínku (dne 20. října 2014), ale ani ta nevyvolala příliš silnou odezvu. V některých případech jsme členský příspěvek "vydobyli" až na samém konci roku, po sérii naléhavých telefonických a písemných výzev… Stejným způsobem jsme v minulosti museli postupovat již opakovaně. Žádám proto všechny, kdož inklinují k platební nedochvilnosti, aby úhradu členského příspěvku neodkládali a provedli ji co nejdříve. Ve stanovách ČHäS (bod č. 8) se jasně praví: "Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku."

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 - Holešovicích. Dne 29. dubna 2015 zde proběhne členské shromáždění České Händelovy společnosti. Snímek ze dne 23. února 2010. Autor: Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

V příloze tohoto členského cirkuláře zasíláme pozvánku na členské shromáždění ČHäS, které proběhne, v souladu s bodem č. 6 našich stanov, ve středu dne 29. dubna 2015 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, v sousedství stanice metra "Nádraží Holešovice" (trasa "C"). Shromáždění, vedené předsedou ČHäS, bude trvat přibližně do 20.30 hodin. Program: 1. Přivítání účastníků; 2. Hudební ukázka (reprodukce); 3. Úvodní slovo; 4. Činnost za období 1990-2015 (internetová prezentace); 5. Hlasování k novelizaci stanov dle nového občanského zákoníku; 6. Chystané akce, projekty; 7. Volby nového výboru; 8. Diskuse k aktuálním tématům; 9. Volná zábava; 10. Závěr shromáždění. Rozpis programu, uvedený na pozvánce, nebude účastníkům shromáždění znovu rozdáván. ČHäS uhradí ve vlastní režii lehké občerstvení: teplé nápoje, balené sladkosti. V rámci shromáždění budou volně k dispozici jubilejní zápisníky Společnosti 2015 (viz níže) a - tradičně - informační a propagační materiály tuzemské a zahraniční provenience. Současně bude možné zaplatit v hotovosti členské příspěvky na rok 2015. Vyzývám všechny členy, pražské i mimopražské, aby se na shromáždění dle svých možností dostavili, neboť na jeho přípravu i vlastní realizaci vynakládáme značné množství času a energie. Pro další existenci ČHäS bude navíc směrodatné schválení novelizovaných stanov; změny v textu stanov vynutil nový občanský zákoník.
Výbor ČHäS tímto s potěšením děkuje ředitelce hostitelské školy, paní ing. Martě Chvojkové, za laskavou vstřícnost, s níž konání členského shromáždění v prostorách školy umožnila. Zvláštního ocenění si zaslouží praktická angažovanost řádného člena ČHäS ing. Petra Tylínka, pedagoga školy, při dlouholeté organizaci akcí ČHäS, zejména seminářů, v tamních moderně vybavených učebnách.

Výbor ČHäS současně zve, nejen její členy, na neformální přátelské setkání v "Koštovně u Počtů", Milady Horákové 47/391, Praha 7 - Letná, u příležitosti 25. výročí založení Společnosti. Shodou okolností připadá datum setkání přesně na výročí dne, kdy byla ČHäS - právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva" - založena, tedy na sobotu 28. března 2015. Sraz účastníků přímo v koštovně počínaje pátou hodinou odpolední. Nejlepší dostupnost městskou hromadnou dopravou: metrem na stanici "Vltavská" a pak tramvají nahoru na Letnou do zastávky "Kamenická". Na konzumaci pokrmů a nápojů nebude ČHäS přispívat žádnou finanční částkou: každý z účastníků si tyto položky bude hradit z vlastních prostředků. K dispozici budou četné tiskoviny, zejména jubilejní zápisník ČHäS 2015 (viz níže).

Jubilejní zápisník České Händelovy společnosti 2015. 40 bílých stran s obálkou, 14,6 × 10,8 cm. V nákladu 600 kusů vydala Česká Händelova společnost dne 13. února 2015. Vnější přední strana obálky.

Kromě pozvánky na členské shromáždění ČHäS přikládáme do obálky, jako malou členskou prémii, jeden exemplář jubilejního zápisníku ČHäS 2015, vydaného, v nákladu 600 kusů, dne 13. února 2015 u příležitosti 25. výročí založení ČHäS (28. března 1990) a 330. výročí narození Georga Friedricha Händela (23. února 1685). Zápisník, o nestandardních rozměrech 14,6 × 10,8 cm, vyrobila - velmi kvalitně - tiskárna "Fastr typo-tisk", Nad Buďánkami II 13/1933, Praha 5 - Smíchov. ČHäS tiskárně uhradila celkem 6.150 Kč (výdajová položka č. 1868); přípravnou grafickou předlohu, zhotovenou jinde, financoval, ze svých vlastních prostředků, předseda ČHäS. Celková částka vynaložená ČHäS na jeden exemplář zápisníku tedy činí 10,25 Kč. Zápisník, sešitý uprostřed dvěma kovovými spojovači, sestává ze 40 bílých stran (20 bílých listů) a z obálky s vyšší gramáží digitálně potištěné po celé vnější ploše sytě hnědou barvou. Z plochy vnější přední strany obálky výrazně vystupuje, v uspořádání na střední svislou osu, bílé písmo s logotypem ČHäS: "2015 / logotyp / Česká Händelova společnost, z.s. / 25 let / Georg Friedrich Händel / 330 let / www.haendel.cz". - Zápisník je neprodejný, slouží výhradně propagaci uvedených výročí. Další exempláře mohou zájemci získat osobně na akcích ČHäS nebo poštou na požádání. Při doručení poštovní cestou je nutné předem zaslat na adresu ČHäS poštovní známku v hodnotě 13 Kč, je-li požadován jeden exemplář, nebo 17 Kč, jsou-li požadovány dva exempláře, nebo 21 Kč při více než dvou exemplářích.

Christopher Hogwood (1941-2014): "Georg Friedrich Händel" (překlad do češtiny). Nakladatelství "Vyšehrad", Praha 2015. Snímek ze slavnostní prezentace knihy v refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě dne 24. února 2015. Autor snímku: Kryštof Antůšek, Praha.

Dne 24. února 2015, přesně v den 330. výročí Händelova křtu, proběhla v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vchod z č. 7a v Jilské ulici) slavnostní prezentace dokumentární biografie "Georg Friedrich Händel" od Christophera Hogwooda (10. září 1941 - 24. září 2014) vydané, v překladu do češtiny, nakladatelstvím "Vyšehrad". V sále, přeplněném pozorným publikem, seděli či stáli také někteří členové ČHäS; dostavilo se rovněž několik příznivců Společnosti. Prezentaci, moderovanou Martinou Fialkovou (Mezinárodní český klub), uvedl, ukázkami ze skladeb G. F. Händela, J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna, komorní soubor "Atlantis Collegium" (umělecký vedoucí: Vítězslav Podrazil, tajemník ČHäS) spolu se sopranistkou Ludmilou Vernerovou, častou interpretkou Händelových operních a oratorních partů. Po koncertu přišly na řadu proslovy: nejprve hovořil ing. Pravomil Novák, ředitel nakladatelství "Vyšehrad", poté překladatelka Vlasta Hesounová a nakonec Pavel Polka, předseda ČHäS (celý text jeho proslovu je k dispozici v sekci "Aktuality" na webových stránkách ČHäS a v internetové verzi tohoto členského cirkuláře). Slavnostní večer, trvající zhruba dvě hodiny, byl naplněn radostí ze zdařilého nakladatelského počinu a pocity všeobecné spokojenosti. ČHäS v sále rozdala větší množství svých informačních a propagačních materiálů včetně jubilejního zápisníku 2015 (viz výše). - Hogwoodova kniha, v anglickém originále nazvaná pouze "Handel", vyšla poprvé v Londýně v roce 1984 (o čtyři léta později i jako paperback); v roce 2007 přišlo na trh revidované vydání. Oproti anglické předloze se český překlad Vlasty Hesounové liší v podstatě "jen" autorovým doslovem; doslov ovšem napsal Christopher Hogwood speciálně pro české vydání. Ohlíží se v něm nad stěžejními, téměř převratnými změnami, jež nastaly za poslední tři desetiletí ve všech oblastech vnímání Händelovy osobnosti a díla - je to velmi radostné čtení! Předmětný český překlad (EAN: 9788074294747) vyšel, v pevné vazbě, dne 2. února 2015; formát: 240 × 165 mm; počet stran: 376. Text odborně revidoval PhDr. Radek Menoušek, řádný člen ČHäS (mj. autor VIII., IX., XIII. a XV. semináře ČHäS). Doporučená cena: 498 Kč (v e-shopu nakladatelství "Vyšehrad" se slevou 15 % = 423 Kč). - Nakladatelství "Vyšehrad" postupovalo nanejvýš uvážlivě a prozřetelně, vybralo-li ze zahraniční händelovské knižní produkce právě Christophera Hogwooda, neboť tento autor v sobě neopakovatelným způsobem spojuje erudici výkonného umělce a hudebního vědce-spisovatele, a to s takovou sugestivností, že čtenář-nováček, nezběhlý dosud v dané tematice, brzy pociťuje silnou touhu blíže poznat životní příběh skladatele a (především!) jeho hudbu. - Hogwoodovu titulu předcházely celkem čtyři samostatné händelovské monografie v českém jazyce: 1927 (Romain Rolland), 1959 (Romain Rolland), 1985 (Rudolf Pečman), 1991 (Pavel Polka).

Refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, 24. února 2015. Slavnostní prezentace monografie "Georg Friedrich Händel" od Christophera Hogwooda (1941-2014), kterou dne 2. února 2015 vydalo, v českém překladu, nakladatelství "Vyšehrad". Knihu oficiálně uvedli do života (zleva): Martina Fialková (Mezinárodní český klub), Pravomil Novák (ředitel nakladatelství "Vyšehrad"), Vlasta Hesounová (autorka překladu) a Pavel Polka (předseda České Händelovy společnosti). Foto Kryštof Antůšek, Praha.

Tradiční návštěva zvěřinových hodů v restauraci a penzionu "Pod Dračí skálou" na Karlštejně se letos uskutečnila, ve větrném a rekordně teplém počasí, dne 10. ledna, za účasti 11 osob (10 dospělých, 1 dítě), z toho 6 řádných členů ČHäS. Rituálně pohodový průběh karlštejnského hodokvasu ovšem na samém počátku podstatně narušila nečekaně uzavřená cukrárna, jediná v obci po hradem! Takto utrpěnou újmu pak účastníkům výletu alespoň částečně nahradily skvěle připravené zvěřinové pokrmy, na nichž by si určitě býval pochutnal i tak vyhlášený labužník, jakým byl samotný Georg Friedrich Händel.

Spokojeně vyhlížející (již nasycení) händelovští zvěřinoví hodovníci před restaurací a penzionem "Pod Dračí skálou" na Karlštejně dne 10. ledna 2015. Zleva: Oto Michek, Pavel Polka, Věra Várady, Hana Jakubcová, Vlasta Michková, Stanislav Mohorita, Jana Hejdová, Michal Typl.

V Praze dne 7. března 2015. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.