CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

koncem měsíce července 2004 byla v ČHäS provedena již delší dobu zamýšlená organizační změna: s ohledem na dosavadní veskrze formální členství pana Ondřeje Macka ve výboru ČHäS kooptoval tento dne 25. července 2004 do funkce tajemníka Společnosti pana dirigenta Mgr. Vítězslava Podrazila, který do jmenované funkce nastoupil dne 26. července 2004. Složení výboru vypadá nyní následovně: Pavel Polka - předseda; Vítězslav Podrazil - tajemník; Michal Typl - technický ředitel; Ivana Tomková - pokladník; Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille.

V přímé reakci na kriticky neuspokojivý vývoj spolupráce ČHäS s bývalým tajemníkem panem Ondřejem Mackem, vedoucím barokního souboru Cappella Accademica, zrušil výbor ČHäS počínaje dnem 1. srpna 2004 účast ČHäS v dlouhodobém společném projektu ČHäS a souboru Cappella Accademica Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci, přičemž se posledním dnem existence projektu stal 31. červenec 2004. Projekt byl oficiálně zahájen dne 18. května 1996 koncertním provedením Händelovy opery "Rodrigo" na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, avšak přípravné aktivity se datují již do konce roku 1995. Po celou dobu trvání projektu byl pan Macek téměř výlučným příjemcem finanční a technické podpory ze strany ČHäS, aniž by ve smyslu původní džentlmenské dohody výraznějším způsobem přispíval k propagaci činnosti ČHäS: toto byl fakticky jediný požadavek vznesený ČHäS na samém počátku projektu… Navzdory mnohaleté velkorysé finanční a technické podpoře se nedostavily očekávané výsledky ani v oblasti uměleckého růstu samotného souboru, takže i z tohoto důvodu nepovažoval výbor ČHäS další spolupráci s panem Mackem za jednoznačně přínosnou a perspektivní. Navíc se zprvu předpokládalo, že soubor bude ČHäS příležitostně vracet vynaložené investice, což se nestalo ani v jednom případě - s železnou pravidelností naopak docházelo k jednosměrnému odčerpávání sponzorských a dalších zdrojů ČHäS ve prospěch pana Macka a souboru Cappella Accademica. Jakkoliv byla postupná realizace projektu složitá a nejednou krajně vypjatá, odvedly obě zúčastněné strany nezměrné množství práce, ať se jedná o hudební nastudování a následné uvedení jednotlivých titulů či o nezbytné finanční a technické zabezpečení. V naznačeném duchu výbor ČHäS děkuje panu Mackovi za jeho angažmá v rámci projektu a přeje mu, aby i bez zázemí, které mu ČHäS dosud poskytovala, nalezl na tuzemské hudební scéně trvalé umělecké uplatnění.
Po ukončení výše zmiňovaného projektu zůstávají ovšem beze změny dva finanční závazky pana Ondřeje Macka vůči ČHäS, konkrétně [1.] dluh ve výši 61.000 Kč ze dne 23. února 2000 (neuhrazená půjčka na nákup střevových strun a jedné kopie barokních houslí s prodlouženou splatností do 31. prosince 2004) a [2.] nákup dvou kopií barokních lesních rohů pro potřeby ČHäS (termín: 30. listopadu 2004), za kterýmžto účelem byla dne 18. prosince 2000 panu Mackovi vyplacena částka 4.000 německých marek v ekvivalentu 73.040,30 Kč (viz členské cirkuláře ze dne 31. března 2000, 12. prosince 2000 a 16. února 2001). Spolu s fyzickou prezentací obou hudebních nástrojů musí být předložena příslušná účtenka/faktura od výrobce, Grahama Nicholsona (Nizozemí), vystavená v minimální výši rovnající se dotyčnému ekvivalentu 73.040,30 Kč. Předmětné lesní rohy si pan Macek bude moci přednostně zakoupit nebo pronajmout za odpovídající peněžní úhradu. Výbor ČHäS, vědom si svých povinností vyplývajících ze správy majetku Společnosti, bude na vyrovnání obou finančních závazků trvat zcela nekompromisně.

Zámek Osová u Velké Bíteše, rodiště prvního zahraničního čestného člena ČHäS, Karla Antonína hraběte Haugwitze (1922-1995). Na snímku ze dne 6. srpna 2004 je zachyceno vstupní průčelí zámku s věží a erbem rodu Haugwitzů v tympanonu.

Celkem čtyři zástupci ČHäS - předseda a řádní členové Ivo Šindelář, Jan Tomsa a Petr Tylínek - se dne 7. srpna 2004 v obci Rajnochovice u Bystřice pod Hostýnem krátce zúčastnili 2. ročníku Letní školy barokní hudby (srov. s členským cirkulářem ze dne 16. března 2004); v podání lektorů a frekventantů školy vyslechli Mši h moll Johanna Sebastiana Bacha (BWV 232). Po koncertu jednal předseda ČHäS s dirigentem Romanem Válkem, zakladatelem a organizátorem školy, o možnostech bližší spolupráce.
Součástí cesty do Rajnochovic (6. srpna 2004) se stala krátká průzkumná zastávka u zámku Osová nedaleko Velké Bíteše, západně od Brna. Na zámku se narodil a vyrůstal první zahraniční čestný člen ČHäS, Karel Antonín hrabě Haugwitz (1922-1995). Zámecká budova, skrytá uprostřed zeleně, je stále opuštěná. Kromě fasády na věži byla zatím opravena pouze střecha a komíny, čímž je objekt stavebně zajištěn a již nedochází k jeho katastrofální devastaci.

Curych, Švýcarsko, 21. srpna 2004. Zástupci ČHäS u pana Waltera Buholzera (vlevo). Před zrcadlem bronzová busta G. F. Händela.

Ve dnech 20. - 22. srpna 2004 podnikli předseda, technický ředitel, zakládající členka Hana Jakubcová a akademický sochař Petr Novák z Jaroměře pracovní cestu do Švýcarska. Cesta se uskutečnila osobním automobilem ČHäS a jejím jediným cílem bylo předání bronzového odlitku Händelovy busty od sochaře Petra Nováka prvnímu příjemci: curyšskému händelovskému sběrateli panu Walteru Buholzerovi. Pracovní skupina ČHäS předala bustu, odlitou dne 8. července 2004 (č. I/V) v kovolitecké dílně pana Lubomíra Němečka v Brázdimi u Prahy, panu Buholzerovi odpoledne dne 21. srpna v jeho soukromém "Händelově muzeu" v centru Curychu. Během pobytu ve Švýcarsku byli členové pracovní skupiny hosty v horské obci Fischenthal nedaleko Curychu u tamního faráře, pana Jürga Bucheggera, a jeho choti, paní Sylvie; oběma manželům náleží na tomto místě upřímný dík za jejich mimořádně obětavou péči o fyzické i duševní pohodlí všech čtyř hostů z České republiky. Za zprostředkování a organizaci prodeje busty panu Walteru Buholzerovi obdržela ČHäS obnos ve výši 37.324 Kč.
Dne 18. srpna 2004 uspořádala ČHäS autobusy MHD odpolední/podvečerní poznávací výlet z Prahy do kovolitecké dílny pana Lubomíra Němečka v Brázdimi, jehož se shodou okolností zúčastnily pouze čtyři zájemci včetně paní Mgr. Jany Slavíčkové zastupující Český rozhlas, stanici "Regina". Účastníci výletu si mohli v kovolitecké dílně prohlédnout unikátní bronzový odlitek Händelovy busty od Petra Nováka před jeho odvozem do Švýcarska a zároveň se obeznámit s okolnostmi vzniku busty samotné, jakož i s technologickým postupem při odlévání bronzových plastik. Škoda jen, že příležitosti tak mimořádné využilo tak málo lidí - zřejmě kvůli prázdninovému období a tropicky horkému, byť nádhernému slunnému počasí.

Všem tuzemským členům rozeslala ČHäS dne 17. srpna 2004 letáček Společnosti přátel barokní kultury ("Baroccoco") se sídlem na státním zámku v Mnichově Hradišti. Letáček obsahuje rovněž pozvánku na atraktivní představení Balet pro krále dne 25. září 2004 od 17.00 hodin v divadle na zámku Kačina u Kutné Hory. Představení je pořádáno ve spolupráci s ČHäS a jeho návštěvníci blíže poznají nejen mladý hudební soubor Collegium Marianum, Praha, ale i další zachované historické divadlo na území České republiky. Budete-li moci, nenechte si tuto lákavou příležitost ujít: k dispozici jsou již jen poslední místa! Pokyny k rezervaci vstupenek jsou otištěny v letáčku.

Ve dnech 27. a 28. srpna 2004 navštívil předseda ČHäS 2. ročník festivalu Theatrum Kuks, zaměřeného na barokní divadlo, operu a hudbu. Od svého nultého ročníku (2002) se "Theatrum Kuks", programově rozsáhlý, žánrově pestrý podnik, postupně stává neodmyslitelnou součástí domácích hudebních a divadelních aktivit. Jednotlivé akce se odehrávají, v těsném časovém sledu, z převážné části v působivém areálu hospitálu a bývalých lázní v Kuksu u Dvora Králové nad Labem.
Šest členů ČHäS se porůznu zúčastnilo 12. Haydnových hudebních slavností, proběhnuvších od 10. do 12. září 2004 v Dolní Lukavici a okolí (Chotěšov, Nebílovy, Řenče, Přeštice, Vícov u Přeštic, Plzeň a Dobřany). Ve srovnání s předchozími lety se slavnosti tentokrát uskutečnily v poněkud skromnější podobě, což však nikterak neovlivnilo jejich tradičně vytříbenou a podnětnou dramaturgii; vděční posluchači se i letos mohli vícekrát těšit z veskrze špičkových uměleckých výkonů.
Zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou, v pořadí již čtrnáctý, připadl na 18. září 2004. V zaplněné knihovně náměšťského zámku, jenž od roku 1752 patřil hudbymilovnému rodu Haugwitzů, vystoupil komorní soubor Maria Theresia Harmonie. ČHäS vyslala z Prahy do Náměště nad Oslavou svůj osobní automobil s předsedou, zakládající členkou Hanou Jakubcovou a panem Tomášem Rusem.

Z nabídky otištěné v členském cirkuláři ze dne 16. března 2004 zůstávají ještě na prodej následující hodnotné händelovské nahrávky na kompaktních discích: oratorium "Solomon" (2 CD); "Brockesovy pašije" (3 CD); Concerti grossi op. 3 & Concerti "a due Cori" (2 CD). Nabídka nadále zahrnuje také muzikologicky velmi zajímavé "Janovy pašije" (1 CD), dříve mylně připisované Händelovi; za jejich autora je dnes považován Christian Ritter (kol.1650 - po 1725?). Cena jednoho kompaktního disku činí 150 Kč. Nahrávky lze objednat k zaslání na dobírku nebo je po předchozí dohodě zakoupit na adrese ČHäS. Aktuální prodejní nabídka tiskovin je umístěna na webových stránkách ČHäS.

Dne 17. srpna 2004 rozeslala ČHäS I. upomínku platby členských příspěvků za rok 2004. Díky tomuto opatření velká část upomínaných členů svůj dluh vůči ČHäS mezitím zapravila. I přesto zůstává k dnešnímu datu 10 členů, jejichž platbu ČHäS dosud neobdržela. Dotyčné členy prosím, aby svůj členský příspěvek uhradili co nejdříve dle instrukcí uvedených v upomínce.

Kníže Manfredo z Collalta a San Salvatore (1932-2004) se svou chotí, kněžnou Trinidad.

Výbor ČHäS sděluje, že na hradě San Salvatore v Suseganě u Benátek zemřel dne 21. července 2004 ve dvaasedmdesátém roce života, po dlouhé a těžké nemoci, kníže Manfredo z Collalta a San Salvatore, narozený ve Vídni dne 26. září 1932. Zesnulý, poslední mužský člen rodu, jenž se výrazně zapsal do hudební historie českých zemí (bližší informace o rodu Collaltů v členském cirkuláři ze dne 11. prosince 2002), patřil k vzácným příznivcům a podporovatelům ČHäS; někteří členové Společnosti se s ním znali osobně. Pohřben byl v kapli sv. Kajetána na hradě San Salvatore v Suseganě. Čest jeho památce!

V Praze dne 20. září 2004. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.