CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Dne 12. listopadu 2004 vydala ČHäS v počtu 3000 výtisků reprezentativní pohlednici s bronzovou bustou Georga Friedricha Händela od sochaře Petra Nováka z Jaroměře. Podrobnosti zde v textu členského cirkuláře.

jsem velmi potěšen, že ČHäS může všem členům, podobně jako v uplynulém roce, krátce před vánoci zaslat malou "členskou prémii": tři výtisky barevné laminované pohlednice s bronzovou bustou Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře (odlitek ze dne 8. července 2004); předmětné pohlednice, vyrobené ve formátu 10,5 × 21,0 cm, tvoří součást přílohy tohoto členského cirkuláře. Údaje týkající se zobrazeného odlitku jsou otištěny na zadní straně pohlednice (další informace o bustě naleznete v členských cirkulářích ze dne 23. května 2002, 22. června 2004 a 20. září 2004). Odlitek je zachycen ve třech různých polohách na pozadí mědirytiny s pohledem na lázně a hospitál v Kuksu u Dvora Králové nad Labem; rytinu zhotovil Christian Albrecht Wortmann (1680-1760) v roce 1727 či o něco dříve. Pohlednice byla vydána dne 12. listopadu 2004 v počtu 3000 kusů. Výrobní náklady na jeden exemplář obnášejí 3,04 Kč. Oficiální tuzemská prodejní cena za jeden výtisk činí 10 Kč, avšak členové ČHäS si další výtisky mohou dle potřeby zakoupit za cenu poloviční, tj. 5 Kč. Pohlednici vytiskla firma "Label" v Kutné Hoře. Dle obrazových podkladů a výtvarných dispozic předsedy ČHäS ji elektronicky zpracoval pan Jiří Novák z Neratovic. Výbor ČHäS upřímně děkuje sponzorům, z jejichž darů byla výroba pohlednice kompletně uhrazena: manželům Peteru & Rosemary Brownovým z Londýna a panu Mervynu Loft-Simsonovi, zahraničnímu čestnému členovi ČHäS, z Oxfordu.

Ohradní zeď slavné vily Valmarana ve Vicenze obývá početná družina barokních kamenných trpaslíků. V grafickém ztvárnění Guida Albanella je na obrázku zachycen trpaslík č. VIII. Mnozí návštěvníci se ovšem mylně domnívají, že tato rozverná soška představuje další z dobových karikatur Georga Friedricha Händela…

Ve dnech 1. - 9. října 2004 podnikli předseda, technický ředitel a akademický sochař Petr Novák (viz výše) s chotí, paní Táňou, osobním automobilem ČHäS naučně-poznávací cestu do Itálie a Rakouska. V Itálii byli jmenovaní hosty rodiny Collaltů v letohrádku "Sfondo" v Suseganě u Benátek. V přítomnosti paní kněžny Trinidad z Collalta a San Salvatore položila česká výprava dne 3. října v kapli sv. Kajetána na hradě San Salvatore v Suseganě věnec ČHäS na hrob manžela paní Trinidad, knížete Manfreda, který zemřel dne 21. července 2004 (opravte si, prosím, nepřesné datum úmrtí "20. července 2004" v členském cirkuláři ze dne 20. září 2004, jež jsme získali ze zdánlivě spolehlivého zahraničního zdroje…). Italský cestovní program zahrnoval již tradičně návštěvy pozoruhodných lokalit: 2. října - hrad Collalto; 3. října - malebné městečko Asolo a obec Possagno, rodiště sochaře Antonia Canovy (1757-1822); 4. října - vinařské město Conegliano a historické dvojměstí Vittorio Veneto; 5. října - opevněné město Castelfranco, rodiště skladatele Agostina Steffaniho (1654-1728), přítele a podporovatele mladého G. F. Händela, a vila Valmarana ve Vicenze se slavnými freskami Giovanniho Battisty Tiepola (1696-1770) a jeho syna Giovanniho Domenica (1727-1804), z nichž se některé námětově shodují s Händelovými operami "Rinaldo" a "Orlando"; 7. října - Benátky (zde předseda ČHäS stanul u hrobu proslulého vedutisty Giovanniho Antonia Canala, zvaného Canaletto [1697-1768], v kostele San Lio; Canaletto na svých plátnech jedinečným způsobem zdokumentoval "Händelovy Benátky" a - především - "Händelův Londýn"). Na území Rakouska byla pozornost věnována oblasti Wachau, romantickému údolí Dunaje: 8. října - pohádkové městečko Dürnstein se zříceninou hradu, kde byl od prosince 1192 do března 1193 zadržován anglický král Richard I. Plantagenet, zvaný Lví srdce (1157-1199; vládl 1189-1199), titulní postava Händelovy opery "Riccardo Primo"; 9. října - monumentální barokní kláštery Göttweig a Melk. Cestu si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. ČHäS přispěla pouze částkou 145 Kč na věnec ze sušených květin pro zesnulého knížete Manfreda z Collalta a San Salvatore.

Proti ukončení spolupráce s panem Ondřejem Mackem, vedoucím souboru Cappella Accademica (viz členský cirkulář ze dne 20. září 2004), se z celé členské základny ČHäS ozvaly toliko tři kritické hlasy: řádná členka Jana Perutková, zakládající členka Michaela Freemanová a čestný člen pan profesor Rudolf Pečman. Paní Perutková rozeslala dne 3. a 13. října 2004 elektronickou cestou nesouhlasné texty všem členům ČHäS, na něž má Společnost k dispozici e-mailové spojení; paní Freemanová rozeslala dne 13. října 2004 stejným způsobem obdobně laděný text; pan profesor Pečman se obrátil na předsedu ČHäS klasickým dopisem ze dne 10. října 2004. Na výhrady kolegyň Perutkové a Freemanové reagoval předseda zevrubnými e-maily dne 11. a 14. října 2004, v nichž všem elektronicky osloveným členům ČHäS blíže objasnil závažné důvody vedoucí v konečném důsledku k rozvázání dosavadní spolupráce s panem Mackem; přitom byl nucen zveřejnit nepříjemné skutečnosti, které by jinak zůstaly známy toliko velmi omezenému počtu zasvěcených osob. Předseda a ostatní členové výboru ČHäS děkují četným členům i nečlenům Společnosti, kdož jim v bezprostřední reakci na výše zmíněné texty vyjádřili svou morální podporu. Dík náleží samozřejmě také oběma pisatelkám a pisateli za jejich upřímně míněnou osobní iniciativu. O dalším průběhu dotyčné kauzy budou členové ČHäS řádně informováni.

Giovanni Antonio Canale, zvaný Canaletto (1697-1768): Westminsterské opatství v Londýně s průvodem rytířů Koupelového řádu. Olejomalba na plátně z roku 1749. The Dean and Chapter of Westminster, London.

Pro rok 2005 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2005 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.

Členské příspěvky za rok 2004 neuhradily k dnešnímu datu pouze tři členky. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členky žádáme, aby svůj nedoplatek zapravily ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2005 rovněž po 1. lednu 2005 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2004. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 16. března, 22. června a 20. září 2004. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2005. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2004, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Messiah" (výběr). Praha, 8. června. Dva tuzemští sólisté, smíšený pěvecký sbor a orchestr Musica animata, Malý smyčcový orchestr Základní umělecké školy Třebíč; dir. Karel Tomek. Cyklus koncertů v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7.
  • Opera "Serse". Praha, 1. října (scénicky). S jednou výjimkou tuzemští sólisté, sbor a orchestr Městského divadla Ústí nad Labem; dir. Norbert Baxa; režie Martin Otava. FOK: 1. koncert cyklu "Barokní opera a oratorium".
  • Opera "Agrippina". Praha, 25. října (scénicky). Zahraniční sólisté, Combattimento Consort Amsterdam; dir. Jan Willem de Vriend; režie Eva Buchmann. Národní divadlo v Praze - opera: Stavovské divadlo. Česká premiéra. [Na webových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality" recenze Iva Šindeláře.]
  • Oratorium "Messiah". Praha, 8. prosince. Tuzemští sólisté, komorní sbor Canticorum iubilo, Virtuosi di Praga; dir. Oliver Dohnányi.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2004 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "'Wir hatten bei Euch eine wunderbare Zeit'. Stipendiaten der Händel-Akademie in Karlsruher Gastfamilien" (Doris Lott, "Badische Neueste Nachrichten", 5. března 2004); "'Sosarme' in der Tschechischen Republik" (Gert Richter, "Händel-Hausmitteilungen", 1/2004); "Česká Händelova společnost věnovala skladatelovu bustu do Londýna" (autor neuveden, internetové a kabelové multikanálové rádio "Radio Valc", 31. března 2004); "Česká Händelova společnost pořádala 18. srpna poznávací vycházku do kovolitecké dílny…" (značka "veb", "Hudební rozhledy", 9/2004).
O pohlednici s bronzovou bustou Georga Friedricha Händela, vydané dne 12. listopadu 2004, byla již řeč v úvodním odstavci tohoto členského cirkuláře.
Vysoce ceněné webové stránky ČHäS ("www.haendel.cz"), uvedené do provozu dne 24. května 2001, jsou se zájmem čteny v mnoha zemích světa: od Austrálie přes Japonsko, Evropu a USA až po Latinskou Ameriku. Několikaleté zkušenosti tedy ukazují, že internetová prezentace činnosti ČHäS je mezi všemi existujícími informačními médii po stránce dosahu a záběru zcela bez konkurence.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 71 (65 tuzemských řádných členů, 2 tuzemští čestní členové, 2 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2004:

5. února - Ivo Šindelář; 7. dubna - Blažena Pecháčková; 12. dubna - Marcela Sasková; 24. června - Jindřich Chval; 2. července - Jindřich Pilař; 14. srpna - Marie Michlová; 11. listopadu - Martina Portyková; 18. listopadu - Petr Frisch; 29. listopadu - Božena Vondráčková; 11. prosince - Miroslav K. Černý.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2005.
V Praze dne 9. prosince 2004. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.