CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo avizováno v předvánočním cirkuláři ČHäS (datovaném 11. prosince 2002), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2002:

Oproti spíše skeptickým finančním vyhlídkám na počátku roku 2002 (srov. s cirkulářem ze dne 8. března 2002) obstojí výsledky hospodaření za rok 2002 i ve srovnání s "bohatým" obdobím let 2000-2001: celkové příjmy obnášejí 252.816,06 Kč, výdaje 172.587,00 Kč, tj. plus ("zisk") 80.229,06 Kč. Obdobně pozitivně vyhlížejí peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2002: celkové příjmy 1.844.217,41 Kč, výdaje 1.454.675,95 Kč, tj. plus ("zisk") 389.541,46 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2002: v této kategorii bylo inkasováno 15.905,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč jedenácti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.300,00 Kč.
Radikální zvýšení poplatků a současné snížení úrokové sazby v bankovních domech na území České republiky se samozřejmě promítlo i do hospodaření ČHäS: poprvé od otevření našich účtů v Československé obchodní bance v Praze dne 5. října 1990 přesáhly v roce 2002 bankovní poplatky výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok uhradit navíc 697,54 Kč... Předseda ČHäS na toto nové, klienty citelně znevýhodňující počínání upozornil nejvyšší vedení Československé obchodní banky doporučeným dopisem ze dne 9. dubna 2002. Banka sice reagovala "korektně", leč výsledek byl nulový. (Necháváme bez dalšího komentáře.)
Na rozdíl od mimořádně "tučného" období let 2000-2002 (s celkovými příjmy 910.566,06 Kč) očekáváme však příjmově skromnější rok 2003. Proto si na tomto místě dovoluji připomenout, že členské příspěvky je dle bodu č. 8 stanov ČHäS nutné uhradit nejpozději do 31. března 2003. Všichni, kdo tak dosud neučinili, nechť příslušný obnos poukáží poštovní složenkou typu "C" na adresu ČHäS. Těm, kteří přispěli nebo přispějí částkou převyšující minimální výši 100 Kč, upřímně děkujeme.

Zámecké divadlo v Gotě (1681-1683).

Ve dnech 30. ledna - 1. února 2003 uskutečnili předseda, technický ředitel, tajemník a řádná členka Zuzana Vrbová pracovně-poznávací cestu do Gothy v Duryňsku, SRN, organizovanou kastelánem státního zámku v Mnichově Hradišti, panem Radovanem Chmelem, a jeho chotí, paní Soňou Švábovou, řádnou členkou ČHäS. Cesty se účastnili rovněž zástupci občanského sdružení "Milislav" se sídlem v Litomyšli: pan Jiří Bláha a slečna Jiřina Svojanovská; pracovní skupina tak čítala celkem osm členů. Hlavním cílem výpravy bylo navázání užších kontaktů se zástupci zámku (zvaného Friedenstein) a zámeckého divadla v Gotě s ohledem na možnou budoucí spolupráci v oblasti produkce barokních oper na scéně jmenovaného divadla, zbudovaného v letech 1681-1683. Divadlo nese název "Ekhof-Theater" - na počest zde působivšího Conrada Ekhofa (1720-1778), předního průkopníka německého herectví. Stěžejním jednáním v historické Gotě byl vyhrazen celý 31. leden. Dne 1. února následovala návštěva ochotnického divadla v idylicky zasněženém areálu zámku Kochberg jižně od Výmaru, kam v letech 1775-1788 jezdíval Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) za svou přítelkyní a majitelkou zámku, paní Charlottou von Stein (1742-1827). Divadlo, vyznačující se komorními rozměry, zřídil v letech 1796-1799 Carl von Stein (1765-1837), syn paní von Stein. Z Kochberku zajela pracovní skupina ještě na zámek Heidecksburg v sousedním Rudolstadtu, velkoryse barokizovaný od roku 1737 po velkém požáru o dvě léta dříve; Heidecksburg byl do roku 1918 rezidencí hrabat (od roku 1710 knížat) ze Schwarzburku-Rudolstadtu.

Denisa Hamarová v titulní roli v ústeckém nastudování Händelovy opery "Xerxes".

U příležitosti premiéry Händelovy opery Xerxes navštívilo pět členů ČHäS dne 7. února 2003 Městské divadlo Ústí nad Labem na pozvání jeho ředitele, pana Petra Jonáše. S výjimkou dvou pěveckých sólistů bylo dílo v témže obsazení představeno dne 9. února 2003 v pražském Stavovském divadle; ve dnech 13. - 23. února následovala pohostinská vystoupení v sedmi německých městech. Dirigentu Norbertu Baxovi a režiséru Martinu Otavovi se s ústeckým operním orchestrem a převážně tuzemskými pěvci podařilo vytvořit mimořádně zdařilé a kvalitativně vyrovnané nastudování, které se řadí k nejšťastnějším počinům v oblasti händelovské opery na našem území v posledních dvou až třech desetiletích. Ústecký "Xerxes" znovu dokázal, jakých uspokojivých výsledků lze dosáhnout i s moderními nástroji a současnými režijními prostředky, pokud jsou citlivě respektována svébytná specifika historického originálu. Ještě jednou srdečně gratulujeme! Nezbývá než litovat, že jsme se o chystané premiéře dozvěděli nedlouho před termínem - jistě by bývalo stálo za to vypravit z Prahy do Ústí nad Labem mimořádný autobus...

Ve dnech 21. - 27. února 2003 uskutečnili předseda, technický ředitel a zakládající členka ČHäS Michaela Freemanová pracovní cestu na 26. Händelův festival v Karlsruhe (SRN, Bádensko-Württembersko), jehož hlavními programovými tituly byly Händelovy opery "Giustino" a "Lucio Cornelio Silla" a oratorium "Theodora". Součást pobytu v Karlsruhe tvořila jednání o pohostinském koncertním provedení Händelovy opery "Sosarme" barokním souborem Cappella Accademica Praha v Karlsruhe dne 17. září 2003. Dobu od 24. do 27. února strávili výše jmenovaní ve švýcarské obci Steg im Tösstal nedaleko Curychu jako hosté zahraniční členky ČHäS, paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg. Dne 25. února obdržela ČHäS od paní von Haugwitz-Beerberg v hotovosti dar (č. 63) ve výši 2.000 EUR (= 62.700 Kč). O den dříve předala hostitelka ČHäS dar (č. 62) ve výši 500 EUR (= 15.675 Kč) od paní Evy Pedrazzi, violoncellistky žijící v Curychu. Oběma dámám na tomto místě ještě jednou upřímně děkujeme!

Hohenems, 25. února 2003. Zástupci ČHäS na návštěvě v paláci z let 1561/63-1610. Druhý zprava Franz-Josef hrabě z Waldburku-Zeilu, pravnuk císaře Františka Josefa I.

Během jízdy z Karlsruhe do Stegu (24. února) navštívili účastníci cesty tři pozoruhodné lokality na německém území: Lichtenstein, romantický zámek hraběte Württemberského z let 1840-1842; chrám bývalého benediktinského opatství ve Zwiefaltenu, zbudovaný v letech 1739-1765 dle plánů slovutného mnichovského architekta Johanna Michaela Fischera (1692-1766); zámek Sigmaringen, od roku 1535 sídlo hrabat (od roku 1623 říšských knížat) z Hohenzollernu. Dne 25. února podnikli dotyční zástupci ČHäS spolu s paní von Haugwitz-Beerberg celodenní výlet ze Stegu do Hohenemsu v Rakousku (Vorarlbersko), kde si prohlédli proslulý palác z let 1561/63-1610 - v doprovodu jeho majitele, Franze-Josefa hraběte z Waldburku-Zeilu (nar. 1927), pravnuka císaře Františka Josefa I. (1830-1916); stěny paláce kdysi zdobila rozsáhlá obrazárna hrabat z Hohenemsu, od roku 1994 vystavená z větší části v historické budově radnice ve východočeské Poličce. Při zpáteční cestě do Prahy (27. února) následovala zastávka v chrámu benediktinského opatství v dolnobavorském Rohru (ležícím mezi Mnichovem a Řeznem) s monumentálním, prostorově pojednaným hlavním oltářem (1723) od legendárního bavorského sochaře, štukatéra a architekta Egida Quirina Asama (1692-1750).
Osmnácté Mezinárodní Händelovy akademie Karlsruhe, probíhající téměř současně s Händelovým festivalem, se coby frekventantka kurzu hry na barokní hoboj zúčastnila, prostřednictvím ČHäS, Tereza Pavelková, členka barokního souboru Cappella Accademica Praha.

V příloze k tomuto cirkuláři Vám zasíláme tři pozvánky na scénická provedení opery Georga Friedricha Händela Sosarme, Re di Media ("Sosarmés, král médský"; HWV 30) v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti dne 21. května (veřejná generální zkouška), 23. května, 24. května, 25. května, 6. září a 7. září 2003; pozvánka platí zároveň pro pohostinské koncertní vystoupení s týmž dílem dne 17. září 2003 v Karlsruhe. Díky koncertu v Karlsruhe se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši cca 310.000 Kč: rozpočet na celou produkci, tedy včetně Karlsruhe, činí rekordních 800.000 Kč! Ceny vstupenek v Mnichově Hradišti jsou následující: přízemí - 550 Kč, přízemí pod galerií - 300 Kč, galerie - 1.000 Kč. Na veřejnou generální zkoušku (21. května) je vstupné výrazně nižší: přízemí - 200 Kč, přízemí pod galerií - 70 Kč, galerie - 350 Kč. V Karlsruhe budou vstupenky stát 8 EUR (se slevou 5 EUR). Cena autobusové jízdenky z Prahy do Mnichova Hradiště a zpět (25. května a 7. září) činí 200 Kč. S ohledem na očekávaný zájem tuzemské i zahraniční kulturní veřejnosti doporučujeme bezodkladnou rezervaci vstupenek!
Autorkou působivého grafického ztvárnění pozvánky je paní akademická malířka Lenka Kerelová z Prahy. Ve srovnání s lety 2000, 2001 a 2002 byl z úsporných a praktických důvodů tentokrát zvolen menší formát pozvánky s nižší gramáží papíru. Titulní stranu pozvánky efektně vyplňuje graficky zpracovaný snímek Händelovy busty od sochaře Petra Nováka z roku 2002 (viz cirkulář ze dne 23. května 2002).

Pod záštitou ČHäS proběhne v obci Rajnochovice u Bystřice pod Hostýnem ve dnech 3. - 10. srpna 2003 Letní škola barokní hudby. Akce vyvrcholí provedením Händelova oratoria "Mesiáš" v kostele Narození P. Marie v Rajnochovicích dne 9. srpna od 19.00 hodin a v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži dne 10. srpna od 14.30 hodin. Bližší informace na internetové adrese "www.camerata.cz/LSBH".

Dodatek k členskému cirkuláři ze dne 11. prosince 2002: V informačním letáku "News from Nelahozeves Castle" ("Zprávy ze zámku v Nelahozevsi") z června 2002 vyšel na titulní straně článek Händel [sic] Research at Library ("Händelovský výzkum v knihovně"), jenž spolu s dokumentární fotografií připomíná návštěvu zástupců ČHäS na zámku v Nelahozevsi dne 9. února 2002 (viz členský cirkulář ze dne 8. března 2002). Leták vydala Společnost amerických přátel pro zachování české kultury (American Friends for the Preservation of Czech Culture) se sídlem v Doveru, Massachusetts, USA. Jmenovaná Společnost je úzce spjata s roudnickou větví rodu Lobkowiczů.

V Praze dne 20. března 2003. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.