CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak se u prvního členského cirkuláře v kalendářním roce stalo již dlouholetým zvykem, přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2011:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2011. Dokument vyhotoven dne 2. ledna 2012.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný sponzorský dar, nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit se tentokrát "zastavil" na 14,10 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2011 ukázaly, navzdory velmi přísně uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu ("minus") ve výši 4.830,47 Kč. Celkové příjmy obnášejí 33.656,18 Kč, výdaje 38.486,65 Kč. Peněžní "toky" během období od založení ČHäS (28. března 1990) do 31. prosince 2011 vyhlížejí nicméně příznivě: celkové příjmy činily 2.542.436,11 Kč, výdaje 2.245.586,39 Kč, tj. plus ("zisk") 296.849,72 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků členů ČHäS za rok 2011: v této kategorii bylo inkasováno 25.030,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč deseti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: 1.200,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2011 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok vydat navíc 2.626,82 Kč, což je o 906,66 Kč více nežli v roce 2010.
U části členské základny jsme v uplynulém roce zaznamenali extrémně opožděnou úhradu členských příspěvků. Rozeslali jsme jednu "oficiální" upomínku (dne 31. října 2011), ale ani ta nevyvolala příliš silnou odezvu. V některých případech jsme členský příspěvek "vydobyli" až na samém konci roku, po sérii naléhavých telefonických výzev… Stejným způsobem jsme v minulosti museli postupovat již opakovaně. Žádám proto všechny, kdož inklinují k platební nedochvilnosti, aby úhradu členského příspěvku neodkládali a provedli ji při nejbližší příležitosti. Ve stanovách ČHäS (bod č. 8) se jasně praví: "Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku."

Henri-Pierre Danloux (1753-1809): Jan Ladislav Dusík (1760-1812). Olejomalba na plátně z roku 1795. 52,5 × 55,7 cm. Královská hudební kolej, Londýn, Anglie. Muzeum hudebních nástrojů.

V příloze zasíláme pozvánku na XI. seminář České Händelovy společnosti, který proběhne ve čtvrtek dne 17. května 2012 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, v sousedství stanice metra "Nádraží Holešovice" (trasa "C"). Název semináře zní: "'Jich oheň nouze udusila svatý.' Jan Ladislav Dusík (1760-1812) ve své vlasti". Přednášet bude PhDr. Michaela Freemanová, přední česká hudební badatelka a publicistka, zakládající členka ČHäS. Vstup pro všechny zájemce zdarma. - Rodinné poměry, do nichž se Jan Ladislav Dusík narodil, nenaznačovaly, že by hudebně talentované děti čáslavského kantora a varhaníka Jana Josefa Dusíka (1738-1818) čekala mezinárodní kariéra. Potvrzuje to i parafráze verše Thomase Graye (1716-1771) "Jich oheň nouze udusila svatý" ("Chill Penury repress'd their noble rage"), kterou své dojmy z návštěvy Čáslavi (1772) uzavřel ve svém proslulém hudebním cestopise Charles Burney (1726-1814). Skutečnost však byla zcela jiná - Jan Ladislav Dusík, jeho bratr František Josef Benedikt (1765-po 1816) i jejich sestra Kateřina Veronika Anna (1769-1833) se významně zapsali do hudební historie přelomu 18. a 19. století; dosvědčují to domácí i zahraniční dobové prameny.

I. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 19. dubna 2006. Téma: "'La Chasse' - lesní roh v hudbě 17. a 18. století". Václav Luks, vedoucí souboru Collegium 1704, názorně předvádí přirozený lesní roh.

Za většího či menšího zájmu členské základny a veřejnosti ČHäS dosud uspořádala, v učebnách školní budovy jmenované v předchozím odstavci, deset odborných seminářů. Tento "jubilejní" počet je vhodnou příležitostí ke stručné rekapitulaci celého vzdělávacího cyklu. Podívejme se tedy na jednotlivé semináře v chronologickém pořadí: I. = 19. dubna 2006 - "'La Chasse' - lesní roh v hudbě 17. a 18. století" (Václav Luks); II. = 8. listopadu 2006 - "Charles Burney (1726-1814) a jeho hudební cesty v roce 1770 a 1772" (Pavel Polka); III. = 26. dubna 2007 - "Canaletto v Londýně. Tvář britské metropole v polovině 18. století" (Pavel Polka); IV. = 15. listopadu 2007 - "'Můj milostivý pane a otče!' Londýnský hudební život druhé poloviny 18. století očima českého houslisty Antonína Kammela" (Michaela Freemanová); V. = 19. června 2008 - "Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě" (Milan Černý); VI. = 20. listopadu 2008 - "John Milton (1608-1674). Medailon ke 400. výročí narození" (Pavel Polka); VII. = 18. listopadu 2009 - "Evropské odívání v době Georga Friedricha Händela" (Petr Tylínek); VIII. = 8. listopadu 2010 - "Císařští kapelníci a vicekapelníci na habsburském vídeňském dvoře v 17. století" (Radek Menoušek); IX. = 18. dubna 2011 - "Hudba na habsburském vídeňském dvoře v 1. polovině 18. století se zaměřením na císařské kapelníky a vicekapelníky" (Radek Menoušek); X. = 23. listopadu 2011 - "Chrámová hudba v barokním Duchcově. Nové poznatky o hudební kultuře poddanského města v 17. a 18. století" (Milan Černý). - Jak je z přehledu patrné, semináře byly věnovány nejrůznějším tematickým okruhům.

Andrea Soldi (1703-1771): sochař Louis François Roubiliac (1702-1762). Olejomalba na plátně z roku 1751. 97,5 × 83,2 cm. Dulwichská obrazárna, Londýn, Anglie. Inv.č.: DPG603 (1917).

V letošním roce si připomínáme životní výročí dvou sochařů, kteří se ve své tvorbě zabývali podobou Georga Friedricha Händela - každý v jiné době a odlišným způsobem. Prvním z nich je nám dobře známý Louis François Roubiliac (Lyon, 31. srpna 1702 - Londýn, 11. ledna 1762 = 250 let od úmrtí). Právem jej můžeme označit za skladatelova "osobního" sochaře: z jeho ruky vzešel Händelův pomník pro Vauxhallské zahrady v Londýně (odhalený dne 1. května 1738), nejméně dvě portrétní busty (1739; nejdříve 2. polovina 30. let 18. století), nejméně jeden (oválný) portrétní reliéf (přibližně 1750-1760) a nakonec náhrobek ve Westminsterském opatství v Londýně (odhalený dne 10. července 1762, šest měsíců po autorově smrti). [Srov. s členskými cirkuláři ze dne 15. července 2011 a 9. prosince 2011.] Roubiliac přišel do Anglie téměř jistě v roce 1730 a setrval tam až do konce života. Jednoznačně se řadí mezi nejznamenitější sochaře, jež kdy pracovali na britských ostrovech. Vynikl zejména jako tvůrce portrétních bust a pomníků - ve Westminsterském opatství v Londýně od něho nalezneme ne méně než sedm náhrobků! Roubiliacovy sochy jsou rozmanitě řešeny a skvěle modelovány; upoutávají atraktivní ladností a výrazovou oduševnělostí. - Ve sbírkách ČHäS se, od 12. června 1996, nachází sádrový odlitek (výška: 83,5 cm) terakotového modelu k mramorové Roubiliacově bustě G. F. Händela z roku 1739. K tomuto členskému cirkuláři přikládáme, u příležitosti Roubiliacova výročí, jeden exemplář barevné pohlednice s dotyčným sádrovým odlitkem; pohlednici vydala ČHäS, dne 14. května 1998 (blíže viz "Výroční zprávu 1998").

Hans Rathausky (1858-1912): pískovcová postava Georga Friedricha Händela (1685-1759) na vstupním průčelí pražského Rudolfina (balustráda hlavní římsy, první socha zleva). 1883-1884. Foto Michal Fairaizl (1995).

Druhým z připomínaných sochařů je Hans Rathausky (Vídeň, 23. listopadu 1858 - Vídeň, 16. července 1912 = 100 let od úmrtí). Jemu vděčíme za Händelovu pískovcovou postavu zdobící, coby součást početné galerie dalších osobností, balustrádu hlavní římsy na vstupním průčelí pražského Rudolfina (první socha zleva; vpravo následují W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. S. Bach). Plastika vznikla v letech 1883-1884; je vytesána - stejně jako všichni ostatní Händelovi "společníci" na balustrádě - v pískovci z lokality Vojice nedaleko Hořic v Podkrkonoší. Kromě Händela zanechal Rathausky na balustrádě Rudolfina rovněž postavu Christopha Willibalda Glucka (1714-1787). Z dalších Rathauského realizací zaslouží pozornost pomníky spisovatele a básníka Adalberta Stiftera (1805-1868) v Linci (1902), císařovny Alžběty (1837-1898) v Linci (1903; zachována pouze busta císařovny) a stavitele železnic Karla (Carla) Wurmba (1850-1907) v Salcburku (1913; pomník dokončil Max Fabiani [1865-1962]). - Zájemce o danou tematiku odkazujeme na článek Pavla Polky "Händels Statue blickt auf die Moldaumetropole herab" ("Händelova socha hledí z výšky na Prahu") otištěný v "Händel-Hausmitteilungen" č. 1/1996, str. 22-23; kompletní článek i s ilustrací je k dispozici na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty": "Články a studie".

Josef Škvorecký (1924-2012): "Scherzo capriccioso. Veselý sen o Dvořákovi". Levné knihy KMa, Praha 2005. Vnější strana přední desky knihy.

Jméno Georga Friedricha Händela objeví pozorný čtenář také v rozsáhlém historicko-biografickém románu Josefa Škvoreckého (1924-2012) Scherzo capriccioso. Veselý sen o Dvořákovi ('68 Publishers, Toronto 1984), a sice hned na začátku kapitoly "Jeannettka v trablu". Autor románu, vznikajícího od září 1980 do července 1983, zde píše: "Já nebyl ještě ani na světě, pane Garrigue, když starý Ureli Corelli už v New Yorku nastudoval Händlova 'Mesiáše'." [Citováno podle vydání z nakladatelství Levné knihy KMa, Praha 2005; str. 191.] - V předmětné kapitole Theodore Thomas (1835-1905), věhlasný americký houslista a dirigent, narozený v Německu, častuje, formou monologu, Rudolpha Pierra Garrigua (Garrigue; 1822-1891), tchána Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937), barvitým líčením své profesní dráhy, přičemž velmi lituje finančního zhroucení Americké operní společnosti (American Opera Company; 1886-1887), založené nadšenou hudební mecenáškou paní Jeannettou (Jeannette) Meyer(s)ovou Thurberovou (Thurber; 1850-1946), známou příznivkyní a obdivovatelkou Antonína Dvořáka (1841-1904). Úplně na konci kapitoly se Thomasovou posluchačkou stává i choť pana Garrigua, Charlotte Lydia (1826-1891), roz. Whitingová. Pod jménem "Ureli Corelli", upomínajícím na italského barokního skladatele Arcangela Corelliho (1653-1713), se "skrývá" další význačná osobnost: americký houslista a dirigent Ureli Corelli Hill (1802-1875). Jeho bratr, George Handel (!) Hill (1809-1849), byl uznávaným charakterním hercem.

V tiskárně "Fastr typo-tisk", Nad Buďánkami II 13/1933, Praha 5 - Smíchov, převzala ČHäS dne 29. února 2012 1000 bílých samolepicích dopisních obálek C6/5 (114 × 229 mm) německé značky "Cygnus Excellence" s otiskem adresy a logotypu (loga) ČHäS. Za obálky a tiskařské práce uhradila obnos v celkové výši 1.576 Kč (výdajová položka č. 1783). Předmětné nové obálky nahrazují dosud užívané, ale nyní již docházející obálky stejného typu (švýcarské značky "Elco"), vyexpedované stejnou tiskárnou, v počtu 2000 kusů, dne 12. září 2005. Část členů obdrží tento členský cirkulář ještě ve "starých" obálkách, část už v obálkách nových. - S odkazem k uvedenému peněžnímu výdaji znovu připomínám stanovený termín úhrady členského příspěvku ČHäS na letošní rok: 31. březen 2012; minimální výše: 100 Kč. Mnozí řádní členové svou základní povinnost vůči Společnosti dosud nesplnili…

V Praze dne 9. března 2012. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.