CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo avizováno v předvánočním cirkuláři ČHäS (datovaném 9. prosince 2004), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2004:

I když sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný větší sponzorský dar, bylo příjmově skromnější nežli období předchozí, výsledky hospodaření za rok 2004 ukázaly, především díky systematicky uplatňovaným úsporným opatřením, vyšší zůstatek nežli v roce 2003: celkové příjmy obnášejí 134.686,16 Kč, výdaje 114.009,79 Kč, tj. plus ("zisk") 20.676,37 Kč. Velmi příznivě vyhlížejí peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2004: celkové příjmy 2.155.068,44 Kč, výdaje 1.730.490,54 Kč, tj. plus ("zisk") 424.577,90 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2004: v této kategorii bylo inkasováno pouze 13.400,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč devíti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.300,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2004 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok uhradit navíc 4.353,40 Kč! Tato horentní částka byla způsobena zejména dalším snížením úrokové sazby a převodem vyšších obnosů v EUR z poloscénické produkce Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" na Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu dne 28. května 2004.
Podle dosavadních předpokladů by měl být rok 2005 příjmově standardní. Nevyskytnou-li se žádné mimořádné výdaje, budeme pravděpodobně hospodařit s mírným přebytkem. I přesto si na tomto místě dovoluji připomenout, že členské příspěvky je dle bodu č. 8 stanov ČHäS nutné uhradit nejpozději do 31. března 2005. Všichni, kdo tak dosud neučinili, nechť příslušný obnos poukáží poštovní složenkou typu "C" na adresu ČHäS. Členům, kteří přispěli nebo přispějí částkou převyšující minimální výši 100 Kč, upřímně děkujeme. Stanovená minimální výše ročního členského příspěvku zůstává nadále symbolickou: pokud by nezbytné roční výdaje ČHäS byly hrazeny pouze členskými příspěvky, musel by jeden členský příspěvek obnášet průměrně asi 500 Kč.

Za spoluúčasti zakládající členky dr. Michaely Freemanové a jejího chotě, pana Davida Freemana, se předseda ČHäS dne 3. února 2005 sešel v Praze s panem Ondřejem Mackem, vedoucím barokního souboru Cappella Accademica, za účelem projednání finančních závazků jmenovaného vůči ČHäS (viz členský cirkulář ze dne 20. září 2004). Během jednání pan Macek, jehož členství ve Společnosti výbor v souladu s bodem č. 4 stanov ČHäS počínaje dnem 1. prosince 2004 ukončil, vrátil ČHäS v hotovosti částku 73.040 Kč, jež mu byla v daném ekvivalentu dne 18. prosince 2000 svěřena na nákup dvou kopií barokních lesních rohů od výrobce pana Grahama Nicholsona (Nizozemí); nákup těchto nástrojů se do požadovaného termínu, 30. listopadu 2004, neuskutečnil. Současně ČHäS uzavřela s panem Mackem dohodu o vrácení účelové půjčky ve výši 61.000 Kč, kterou mu poskytla dne 23. února 2000 a z níž dosud nebyla zpětně uhrazena žádná dílčí částka. V předmětné dohodě byl stanoven splátkový kalendář: ve čtyřech půlročních splátkách by půjčka měla být zcela vyrovnána do 31. prosince 2006. S ohledem na mnohdy krajně vypjatou e-mailovou výměnu názorů, která na půdě ČHäS probíhala od počátku října 2004 (srov. s členským cirkulářem ze dne 9. prosince 2004) do začátku února 2005, podepsaly výše jmenované strany tzv. "džentlmenskou dohodu" upravující korektní vztahy mezi ČHäS a souborem Cappella Accademica. Výbor ČHäS děkuje manželům Davidovi a Michaele Freemanovým za jejich zprostředkovatelskou iniciativu i za aktivní účast na samotném jednání.

Moravský Beroun, 12. února 2005. Pavel Polka během přednášky na hudebně-historickém semináři o životě a díle G. F. Händela.

U příležitosti 320. výročí narození Georga Friedricha Händela uspořádaly Hudební společnost P. Cassiana Hanela v Moravském Berouně a Římskokatolický farní úřad tamtéž dne 12. února 2005 ve stylově zařízeném společenském salóně moravskoberounské fary hudebně-historický seminář o skladatelově životě a díle. Přednášel předseda ČHäS, o uměleckou složku se postaralo trio mladých hudebníků. Veskrze komorně pojatý seminář zdárně oživil někdejší tradici tzv. salónů, jež bývaly běžnou součástí života vzdělaných šlechtických i měšťanských kruhů. Spolu s přednášejícím přijeli z Prahy do zasněženého Moravského Berouna, osobním automobilem ČHäS, zakládající členka Věra Faltusová, řádný člen Petr Tylínek a pan Tomáš Rus. P. Cassian [Jan František] Hanel (1751-1820), jehož jméno nese jeden z pořadatelů semináře, se narodil v Moravském Berouně a byl členem řádu piaristů. Do kulturního povědomí se zapsal jako učitel hudby mladého Jakuba Jana Ryby (1765-1815).

28. Händelův festival v Karlsruhe. Opera Agostina Steffaniho "Alarico il Balta" ("Alarich Baltský") na scéně Bádenského státního divadla v Karlsruhe. Pohostinské vystoupení Bavorské divadelní akademie, Mnichov, dne 22. února 2005.

Coby hosté Händelovy společnosti Karlsruhe navštívili předseda a technický ředitel ve dnech 19. - 23. února 2005 28. Händelův festival v Karlsruhe (SRN, Bádensko-Württembersko). Festivalový program, odehrávající se, s dvěma výjimkami, v Bádenském státním divadle, ovládla suverénně "Almira, královna kastilská", vůbec první skladatelova opera - celkem pět festivalových inscenací připomnělo letošní 300. výročí její premiéry v Hamburku dne 8. ledna 1705. Program navíc velmi zajímavě zpestřilo scénické provedení opery Agostina Steffaniho (1654-1728) "Alarico il Balta" ("Alarich Baltský"; Mnichov 1687); Steffani patřil, jak známo, k okruhu skladatelů, kteří výrazně ovlivnili tvorbu G. F. Händela. Během zpáteční cesty z Karlsruhe (23. února) se předseda a technický ředitel zastavili ve výstavném Augšpurku, rodišti Leopolda Mozarta (1719-1787), kde byla na historických říšských sněmech vyhlášena tzv. augšpurská konfese (25. června 1530) a uzavřen tzv. Augšpurský [náboženský] mír (25. září 1555). V pořadí již 20. Mezinárodní Händelovy akademie Karlsruhe, časově se zčásti kryjící s Händelovým festivalem, se zúčastnily, prostřednictvím ČHäS, sopranistka/režisérka Zuzana Vrbová, řádná členka ČHäS, a mezzosopranistka Pavla Jančová; obě hudebnice působí v rámci barokního souboru Cappella Accademica. Pro nedostatek finančních prostředků se další Händelův festival bude v Karlsruhe konat až v roce 2007; Mezinárodní Händelova akademie je plánována - beze změny - na rok 2006.

Titulní strana informační brožury 28. Londýnského Händelova festivalu (13. března - 15. května 2005).

Skupina členů ČHäS ve složení předseda, technický ředitel, zakládající členka Věra Faltusová a řádný člen Ivo Šindelář využila, bez delšího váhání, současné nabídky levných letenek a vypravila se dne 11. března 2005 na 28. Londýnský Händelův festival. Hlavní dramaturgickou náplň festivalu převzala čtyři představení málo hrané skladatelovy opery "Ezio"; jmenovaná skupina navštívila premiéru této mimořádně zdařilé inscenace (15. března). Dne 12. března položili členové skupiny tradiční věnec ČHäS na Händelův hrob ve Westminsterském opatství. O den později, 13. března, absolvoval předseda prohlídku nově adaptovaného a rozšířeného Muzea londýnského nalezince (The Foundling Museum; znovu otevřeno dne 11. června 2004)), v jehož prostorách je uložena a částečně vystavena proslulá Händelovská sbírka Geralda Cokea (1907-1990), původně největší soukromá sbírka svého druhu na světě (!) a jeden z nejcennějších händelovských souborů vůbec. Jako malý "suvenýr" zasílám v příloze informační letáček muzea (u snímku terakotové busty G. F. Händela opravte, prosím, letopočet "1785" na správný údaj: "1739"). Dne 15. března jednal předseda v Oxfordu s panem Mervynem Loft-Simsonem, naším zahraničním čestným členem. Během jednání obdržela ČHäS od pana Loft-Simsona v hotovosti peněžní dar ve výši 200 liber šterlinků (8.280 Kč; dar č. 77), za kterýžto výbor ČHäS vyjadřuje upřímný dík! Dne 16. března se festivalová skupina šťastně vrátila do Prahy. Osobní výdaje na cestu hradili účastníci ze svých prostředků; ČHäS vyvstaly náklady v celkové výši 2.305,50 Kč (věnec, nákup tiskovin, úhrada technických položek).

V počátečním přípravném stádiu se nachází velký mezinárodní projekt ředitelství Händelova festivalu v Halle nad Sálou, Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg a německé Spolkové kulturní nadace nazvaný Drei Nationen - ein Klang ("Souznění tří národů"), jehož se ČHäS účastní v roli spolupořadatele. Za řízení dr. Jense Lorenze vystoupí na Händelově festivalu v Halle nad Sálou 2006 a posléze také v Praze (kostel sv. Šimona a Judy; 24. června 2006) a v Polsku hallský Univerzitní sbor Johanna Friedricha Reichardta a soubor Collegium 1704 (umělecký vedoucí: Václav Luks). Program bude tvořit Händelovo "Utrechtské Te Deum", jedna ze mší "českého Händela", Františka Václava Habermanna (1706-1783), z jeho sbírky "Philomela pia" ("Zbožná Filoméla"; 1747 & 1748) a "Litania de Beata Maria Vergine" ("Litanie k blahoslavené Panně Marii") od polského skladatele Wojciecha Dankowského (Dankowski; kol. 1760 - kol. 1814). Další podrobnosti o tomto významném projektu budeme sdělovat průběžně.

U příležitosti 25. výročí svého založení provede pěvecký sbor Ars Brunensis Chorus dne 19. dubna t.r. od 19.30 hodin v minoritském kostele sv. Janů v Brně tzv. Římské nešpory G. F. Händela (z roku 1707) a "Magnificat" Dionigiho Erby (působil v letech 1692-1729), známou to inspirační předlohu pro Händelova oratoria "Israel in Egypt" a "Susanna". Pod vedením Dana Kalouska budou dále účinkovat čeští a polští pěvečtí sólisté a orchestr Ensemble Baroque. Další informace na telefonním čísle 775-967807. Ve prospěch sboru Ars Brunensis Chorus schválil výbor ČHäS "solidární" příspěvek ve výši 5.000 Kč.

V příloze tohoto členského cirkuláře zasílám pozvánku na členské shromáždění ČHäS v Praze dne 4. května 2005 od 18.00 hodin. Vyzývám všechny členy, pražské i mimopražské, aby se na shromáždění dle možnosti dostavili, neboť na jeho přípravu i vlastní realizaci vynakládáme značné množství času a energie. Těším se tedy na shledanou ve středu dne 4. května.

V Praze dne 21. března 2005. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.