CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak se u prvního členského cirkuláře v kalendářním roce stalo již dlouholetým zvykem, přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2009:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2009. Dokument vyhotoven dne 5. ledna 2010.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný větší sponzorský dar, nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit se tentokrát podařilo "stlačit" na 33,50 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2009 ukázaly, navzdory systematicky uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu ("minus") ve výši 4.640,91 Kč. Celkové příjmy obnášejí 54.668,86 Kč, výdaje 59.309,77 Kč. Peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2009 vyhlížejí nicméně příznivě: celkové příjmy 2.478.928,09 Kč, výdaje 2.142.998,04 Kč, tj. plus ("zisk") 335.930,05 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2009: v této kategorii bylo inkasováno 31.520,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč deseti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: 1.250,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2009 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok vydat navíc 1.721,14 Kč, což je o 270,75 Kč méně nežli v roce 2008.
U části členské základny jsme v uplynulém roce zaznamenali extrémně opožděnou úhradu členských příspěvků. Celkem byly rozeslány dvě upomínky (20. srpna a 20. listopadu 2009), ale ani ty nevyvolaly příliš silnou odezvu. V některých případech jsme členský příspěvek "vydobyli" až na samém konci roku, po sérii naléhavých telefonických výzev… Stejným způsobem jsme v minulosti museli postupovat již opakovaně. Žádám proto všechny, kdož inklinují k platební nedochvilnosti, aby úhradu členského příspěvku neodkládali a provedli ji při nejbližší příležitosti. Ve stanovách ČHäS (bod č. 8) se jasně praví: "Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku."

Marek Hofman (nar. 1981): pamětní grafický list k 20. výročí založení České Händelovy společnosti (1990-2010). Tříbarevný dřevořez. 25,0 × 14,0 cm. Vytištěn v Liberci ve dnech 8. - 10. prosince 2009 v nákladu 130 exemplářů. Na snímku výtisk č. 2/130.

Na podzim 2009 objednal předseda ČHäS u MgA. Marka Hofmana, našeho řádného člena, pamětní grafický list k letošnímu 20. výročí založení ČHäS. Již 18. prosince 2009 jsme od autora obdrželi cenný balík obsahující 130 čerstvě vytištěných exemplářů objednaného pamětního listu (č. 1/130 - 130/130). List, tříbarevný dřevořez (barvy: zelená-červená-černá) o formátu 25,0 × 14,0 cm, vytištěný v Liberci ve dnech 8. - 10. prosince 2009, v horní části představuje zaujatě komponujícího/píšícího Georga Friedricha Händela na pozadí s typickým panoramatem Hradčan: skladatel alespoň touto fiktivní cestou konečně zavítal i na území dnešní České republiky… Pod sugestivním výjevem "dokládajícím" jeho návštěvu Prahy pokrývá zbytek plochy listu velký nápis "ČESKÁ HÄNDELOVA SPOLEČNOST / THE CZECH HANDEL SOCIETY / 1990-2010". Všechny listy jsou systematicky číslovány a signovány. V internetové verzi tohoto členského cirkuláře je vystaven snímek listu č. 2/130. Jakožto řádný člen ČHäS účtoval Marek Hofman za celý náklad, tj. 130 výtisků, částku pohříchu symbolickou: pouhých 5.000 Kč; náleží mu za to upřímný dík všech členů Společnosti! Skutečná cena jednoho pamětního listu vícenásobně překračuje nejnižší výši našeho ročního členského příspěvku. Účtovanou částku jsme panu Hofmanovi uhradili elektronicky dne 4. ledna 2010 (výdajová položka č. 1716). Každý člen ČHäS obdrží, formou jubilejní členské prémie, jeden výtisk pamětního listu. Grafik Marek Hofman (nar. 1981), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2001-2007), v současné době žije a tvoří v Liberci. S jeho tvorbou se můžete blíže seznámit na webové adrese "www.marekhofman.cz" (viz též členský cirkulář ze dne 21. června 2006).

Ve studiu "Campus média" (Jakub Bouček), Čechova 34/277, Praha 7, namluvil předseda ČHäS dne 10. listopadu 2009, u příležitosti 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela, dva händelovské pořady pro internetový zvukový literární časopis Polyfémos, vydávaný Centrem pomoci zrakově postiženým při občanském sdružení Integrace, Slavíkova 23/1568, Praha 2 - Vinohrady. Nahrané pořady byly později doplněny o příznačné hudební ukázky ve špičkové interpretaci dle výběru předsedy ČHäS. První pořad, nazvaný "(P. Polka -) G. F. Händel", byl zařazen do čísla 12/2009 (na Internet umístěného dne 12. prosince 2009; tracky č. 7 a 8 - délka: 29 minut 44 sekundy). Druhý pořad, nesoucí název "(P. Polka -) Poslední léta G. F. Händela", nalezl uplatnění v čísle následujícím: 1/2010 (na Internetu od 15. ledna 2010; track č. 2 - délka: 21 minuta 46 sekund). Webová adresa časopisu: www.integraceos.cz/index.php?show=Polyfemos. Obě čísla jsou k dispozici rovněž na samostatných kompaktních discích, jejichž počet je ale velmi omezen. Zájemcům můžeme tyto disky (budou-li v dané chvíli ještě na skladě) zaslat na výslovné přání proti úhradě poštovních a manipulačních poplatků v jednotné výši 30 Kč.

 

Přední strana krabičky kompaktních disků se zvukovým literárním časopisem "Polyfémos" č. 12/2009 (prosinec 2009) a 1/2010 (leden 2010). Tato čísla obsahují pořady natočené u příležitosti 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7 - Holešovicích. Dne 28. dubna 2010 zde proběhne členské shromáždění České Händelovy společnosti. Snímek ze dne 23. února 2010. Autor: Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

V příloze tohoto členského cirkuláře zasíláme pozvánku na členské shromáždění ČHäS, které proběhne, v souladu s bodem č. 6 stanov našeho zájmového sdružení, ve středu dne 28. dubna 2010 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, v sousedství stanice metra "Nádraží Holešovice" (trasa "C"). Shromáždění, vedené předsedou ČHäS, bude trvat přibližně do 21.00 hodin. Program: 1. Přivítání účastníků; 2. Úvodní slovo; 3. Činnost za období 1990-2010 (internetová prezentace); 4. Předání pamětního grafického listu (viz výše) přítomným členům Společnosti; 5. Chystané akce, projekty; 6. Volby nového výboru; 7. Diskuse k aktuálním tématům; 8. Společné občerstvení; 9. Volná zábava; 10. Závěr shromáždění. ČHäS uhradí ve vlastní režii lehké občerstvení. V rámci shromáždění budou jako obvykle nabízeny k volnému odběru četné informační a propagační materiály zahraniční i tuzemské provenience. Pamětní grafický list obdrží každý přítomný člen ČHäS pouze v jednom exempláři a na základě vlastnoručního podpisu. Vyzývám všechny členy, pražské i mimopražské, aby se na shromáždění dle svých možností dostavili, neboť na jeho přípravu i vlastní realizaci vynakládáme značné množství času a energie.

Händelova opera "Giulio Cesare in Egitto" ("Julius Caesar v Egyptě") na scéně Semperovy opery v Drážďanech. Premiéra dne 13. prosince 2009. Mezzosopranistka Anke Vondung v roli Julia Caesara. Foto Matthias Creutziger.

V třeskutých mrazech, na podnět profesora Manfreda Rätzera z Halle nad Sálou, loňského osmdesátníka, navštívili dne 19. prosince 2009 předseda ČHäS, zakládající člen Josef Průcha, řádná členka Jana Hegerová, pan František Klenovič (Hořovice) a paní Jana Firýtová (Hořovice) provedení Händelovy opery "Giulio Cesare in Egitto" ("Julius Caesar v Egyptě") na scéně Semperovy opery (Semperoper) v Drážďanech. Soubor špičkových sólistů (Anke Vondung - Giulio Cesare, Christa Mayer - Cornelia, Janja Vuletic - Sesto Pompeo, Laura Aikin - Cleopatra, Max Emanuel Cencic - Tolomeo) doprovázela věhlasná Sächsische Staatskapelle Dresden. Představení (premiéra: 13. prosince 2009) řídil Alessandro De Marchi, vynikající znalec interpretační praxe na historických i moderních nástrojích. Režisér Jens-Daniel Herzog pojednal dílo v aktualizovaném časovém posunu, avšak zároveň citlivě, s důsledným respektem k ději i hudbě. Návštěva drážďanského "Caesara" znamenala v každém ohledu nevšední zážitek, a to i díky profesoru Rätzerovi, který české hosty velmi zasvěceně provedl nádhernými prostorami divadelní budovy.

Přední strana krabičky ke třem kompaktním diskům s nahrávkou opery Georga Friedricha Händela "Faramondo". Virgin Classics, 2009.

Ačkoliv se zdá, že v oblasti historicky poučené interpretace Händelových oper nelze již postoupit dále, není tomu tak: dokazuje to nahrávka mistrovy opery Faramondo vydaná v roce 2009 firmou Virgin Classics, pořízená ve švýcarském Luganu v říjnu 2008 (3 kompaktní disky; č. 50999 2 16611 2 9). Švýcarský dirigent Diego Fasolis řídí přední sólisty (kontratenorista Max Emanuel Cencic v titulní roli, sopranistka Sophie Karthäuser jako Clotilde, mezzosopranistka Marina de Liso jako Rosimonda, kontratenorista Philippe Jaroussky jako Adolfo) a stylově vytříbený ansámbl I Barocchisti, hrající na dobové nástroje. Vokální i instrumentální složka je podána s neobvyklou "syrovostí" a krajně dramaticky; výsledný účinek je neslýchaně bezprostřední a strhující! Nahrávka by rozhodně neměla chybět v žádné händelovské diskotéce. K dostání je například ve velkoprodejně "Bontonland", Václavské náměstí 1/846, Praha 1 (Palác Koruna; u stanice metra "Můstek"); telefon: 224219156 (orientační cena: 729 Kč).

Vysokoškolská učebnice "Dějiny anglické literatury". Autoři: Eva Oliveriusová, Josef Grmela, Martin Hilský, Jiří Marek. Praha 1988. Přední strana obálky.

V síti prodejen "Levné knihy" se objevila vysokoškolská učebnice Dějiny anglické literatury autorů Evy Oliveriusové, Josefa Grmely, Martina Hilského a Jiřího Marka, kterou vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze, n.p., roku 1988 (pevná vazba, 280 stran). Hutně psaná kniha, členěná do deseti kapitol, postihuje v širších společenských souvislostech vývoj anglické literatury, umožňuje základní literárně-historickou orientaci po rozsáhlém území anglického písemnictví a pokouší se o kritické zhodnocení jednotlivých období, děl a autorů. Začíná kapitolou věnovanou feudalismu (7. století - 1485), končí rozmezím let 1945-1985. Obsahuje číslované poznámky, doporučenou literaturu a jmenný rejstřík s uvedením výslovnosti anglických příjmení (velmi vítaná pomůcka!). Čtenář se seznámí nejen s plodným a barvitým literárním ovzduším v době, kdy v Anglii žil Georg Friedrich Händel, ale rovněž s řadou tehdy žijících i zemřelých autorů, jejichž texty skladatel zhudebnil. Dotyčné autory nalezneme v kapitolách "Literatura anglické renesance (1485-1642)", "Literatura buržoazní revoluce (1640-1660)", "Porestaurační období v anglické literatuře (1660-1710)" a "Klasicismus a osvícenství (1700-1785)". Cena: 29 Kč.

Webové stránky ČHäS ("www.haendel.cz") se v klasifikovaném systematickém internetovém hodnocení Google directory (adresář Google) dlouhodobě udržují na potěšitelném šestém místě. Do závěrečného výběru (adresáře) prošlo přísným sítem hodnotících redaktorů a poté s pomocí patentované technologie "PageRank" a dalších faktorů pouze dvacet webových stránek; hlavním kritériem pro zařazení do výběru je důležitost stránek. Umístění ČHäS lze vyhledat na adrese "directory.google.com" přes kategorie: Hudba-(dále v anglické verzi!)-Arts-Music-Composition-Composers-H-Handel, George Frederic.

V Praze dne 10. března 2010. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.