CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak se u prvního členského cirkuláře v kalendářním roce stalo již dlouholetým zvykem, přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2013:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2013. Dokument vyhotoven dne 3. ledna 2014.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný sponzorský dar, nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit se tentokrát "zastavil" na 111,81 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2013 ukázaly, navzdory velmi přísně uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu ("minus") ve výši 26.415,04 Kč. Celkové příjmy obnášejí 20.468,37 Kč, výdaje 46.883,41 Kč. Peněžní "toky" během období od založení ČHäS (28. března 1990) do 31. prosince 2013 vyhlížejí nicméně příznivě: celkové příjmy činily 2.590.817,52 Kč, výdaje 2.344.008,30 Kč, tj. plus ("zisk") 246.809,22 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků členů ČHäS za rok 2013: v této kategorii bylo inkasováno 18.800,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč deseti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: 1.200,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2013 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok vydat navíc 1.794,63 Kč, což je o 372,33 Kč méně nežli v roce 2012.
U části členské základny jsme v uplynulém roce zaznamenali extrémně opožděnou úhradu členských příspěvků. Rozeslali jsme jednu "oficiální" upomínku (dne 5. listopadu 2013), ale ani ta nevyvolala příliš silnou odezvu. V některých případech jsme členský příspěvek "vydobyli" až na samém konci roku, po sérii naléhavých telefonických a písemných výzev… Stejným způsobem jsme v minulosti museli postupovat již opakovaně. Žádám proto všechny, kdož inklinují k platební nedochvilnosti, aby úhradu členského příspěvku neodkládali a provedli ji co nejdříve. Ve stanovách ČHäS (bod č. 8) se jasně praví: "Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku."

Paul Mignard (1641-1691): Jean-Baptiste de Lully (Giovanni Battista Lulli; 1632-1687). Olejomalba na plátně nejpozději z roku 1685. 66,0 × 56,0 cm. Muzeum Condé, zámek Chantilly, Francie.

V příloze zasíláme pozvánku na XV. seminář České Händelovy společnosti, který proběhne v pondělí dne 14. dubna 2014 (přesně v den 255. výročí úmrtí G. F. Händela) od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, v sousedství stanice metra "Nádraží Holešovice" (trasa "C"). Název semináře zní: "Dvorní skladatel mocného krále Slunce Ludvíka XIV. - monsieur Jean-Baptiste de Lully". Přednášet bude PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. Vstup pro všechny zájemce zdarma. - Protagonistou semináře bude jeden z nejvýznačnějších představitelů francouzského hudebního baroka: monsieur Jean-Baptiste de Lully (1632-1687; původně Giovanni Battista Lulli). Svou povahou byl předurčen k tomu, aby v hudebním dění vytvářel obdobu státního centralismu Ludvíka XIV. (1638-1715; králem 1643-1715), neboť ve svém umění se stal stejným absolutistou jako král v mocenských záležitostech. Francouzskou barokní hudbu dovedl k vrcholu stylizace; v tom jej nepřekonal žádný z jeho nástupců. Dosáhl u dvora nejvyšších možných uměleckých i hmotných úspěchů, získal rozhodující postavení v hudebním životě tehdejší Paříže a svou precizní, brilantní orchestrální technikou se proslavil v celé Evropě. O tom výstižně vypovídá svědectví německého flétnového koryfeje Johanna Joachima Quantze (1697-1773): "… i v zahraničí byl Lully považován za nejvýznamnějšího francouzského skladatele své generace, ačkoliv byl původem Ital…" Ještě dnes září maestro Jean-Baptiste de Lully jako hvězda první velikosti na francouzském hudebním nebi. Během semináře zazní, v podání předních interpretů, četné reprodukované ukázky z různých oblastí jeho rozsáhlé tvorby.

Franz Ferdinand Richter (1693-?): toskánský velkovévoda Gian (Giovanni) Gastone Medicejský (1671-1737). Olejomalba na plátně z roku 1737. 320,0 × 240,0 cm. Výřez. Palácová galerie (palác Pitti), Florencie, Itálie. Inv.č.: 1890 n. 3805.

V rámci mezinárodního projektu zaměřeného na exhumaci těl 49 příslušníků rodu Medicejských uložených v Medicejských kaplích při bazilice sv. Vavřince ve Florencii sestoupili badatelé dne 7. července 2004 do neznámé klenuté kobky nacházející se v kryptě u oltáře. V objeveném prostoru rozpoznali odkrytou rakev toskánského velkovévody Giana Gastona Medicejského (1671-1737), posledního mužského potomka rodu Medicejských, vládnoucího Toskánsku v letech 1723-1737; kromě něho bylo v kobce pohřbeno osm (uvádí se též sedm) dětí. Velkovévodovy ostatky byly dobře zachovány, a to i navzdory velké povodni ve Florencii v roce 1966, kdy voda zaplavila také medicejskou kryptu; tehdy se víko oddělilo od rakve a zůstalo ležet dole na podlaze. Olověná rakev byla původně uzavřena do dřevěné schrány. Zesnulý měl vlevo a vpravo od hlavy po jednom zlatém alegorickém medailonu, na prsou bronzový krucifix; u nohou ležel olověný tubus, patrně s oslavnými dokumenty; hlavu stále zdobila pohřební velkovévodská koruna, tělo pokrývaly zbytky pláště velmistra toskánského rytířského Řádu svatého Štěpána, papeže a mučedníka. Portrét Giana Gastona (Franz Ferdinand Richter; 1737) a fotografický snímek rakve s jeho tělesnou schránkou jsou umístěny v internetové verzi tohoto členského cirkuláře.
Z Händelova životopisu od Johna Mainwaringa (1724-1807), vydaného v Londýně roku 1760, můžeme usuzovat, že Gian (Giovanni) Gastone Medicejský, pobývající koncem roku 1703 a snad rovněž ve druhé polovině roku 1705 v Hamburku, sehrál určitou úlohu v rozhodnutí mladého skladatele odjet, na podzim 1706, z Hamburku do Itálie. Oba muži se téměř jistě osobně znali, leč jednoznačné důkazy o tom nemáme k dispozici. - Pro zajímavost: v roce 1697 se tehdejší princ a budoucí toskánský velkovévoda Gian Gastone oženil s ovdovělou rýnskou falckraběnkou Annou Marií Františkou (1672-1741), rozenou vévodkyní ze Sachsen-Lauenburku, sídlící na zámku v Zákupech u České Lípy; tam se po jejím boku, v prvních letech manželství, občas zdržoval. Obdařen nevšedním jazykovým nadáním, hovořil prý i česky…

Přední strana krabičky kompaktního disku s nahrávkou oratorních árií Georga Friedricha Händela v podání basbarytonisty Adama Plachetky (nar. 1985). Supraphon, 2012.

Dne 9. listopadu 2012 vyšel péčí hudebního vydavatelství Supraphon debutový kompaktní disk basbarytonisty Adama Plachetky (ročník 1985) s názvem "Georg Friedrich Händel. Oratorio Arias" ("Georg Friedrich Händel. Oratorní árie"; katalogové číslo: SU 4116-2). Pražský rodák Adam Plachetka, suverénně stoupající po příčkách mezinárodní umělecké kariéry, na nahrávce zpívá, energicky a přitom s odpovídajícím výrazem, ukázky z Händelových oratorií "Alexandrova slavnost", "Mesiáš", "Ákis a Galatea" a "Juda Makabejský". Partnera mu tvoří vynikající orchestrální a sborové sdružení Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, které se prezentuje také samostatně: předehrami ke třem oratoriím ("Alexandrova slavnost", "Ákis a Galatea" a "Juda Makabejský") a čtyřmi sbory z "Judy Makabejského" (sbormistr: Tereza Válková); orchestr, složený z dobových nástrojů, vychází z historicky poučené interpretace. Celou produkci, nahranou v bazilice sv. Prokopa v Třebíči, řídí maestro Roman Válek, řádný člen ČHäS. Zasvěcený průvodní odborný text do bookletu napsala PhDr. Michaela Freemanová, zakládající členka ČHäS.

Johanna Haugwitz-El Kalak a kolektiv: "Panství Náměšť v proměnách času. Obraz v zrcadle evropských dějin". Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2013. Vnější strana přední desky knihy.

Na zámku v Náměšti nad Oslavou, v návaznosti na XXIII. Zámecký koncert, byla dne 21. září 2013 slavnostně představena kniha Panství Náměšť v proměnách času. Obraz v zrcadle evropských dějin (208 stran; ISBN: 978-80-904-240-7-4), vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Telči, s velkorysou podporou švýcarské Nadace Dr. Roberta a Liny Thyll-Dürrových. Jedná se o dílo osmnáctičlenného autorského kolektivu, který vedla, též v roli editorky, paní Johanna Haugwitz-El Kalak, dcera Heinricha hraběte Haugwitze (1901-1966), posledního soukromého majitele náměšťského zámku. Text knihy, opatřený množstvím kvalitních ilustrací, se dělí do několika tematických částí; v části nadepsané "Věda a umění v Náměšti" (str. 58-139) objevíme rovněž kapitolu "Hudební tradice na zámku Náměšť nad Oslavou" (str. 124-129), v níž je hlavní pozornost soustředěna na osobnost Jindřicha Viléma hraběte Haugwitze (1770-1842), zapáleného ctitele G. F. Händela. Titul lze zakoupit, i na dobírku, na zámku v Náměšti nad Oslavou - telefon: 606764466, 568620319; e-mail: namest@npu.cz. Cena: 399 Kč. Tamtéž prodávají, za 899 Kč, německou verzi knihy. - Ke vztahu ČHäS a rodu Haugwitzů viz blíže sekci "Dokumenty" na webových stránkách ČHäS ("Haugwitzové a hudba…").

Účastníci zvěřinových hodů v restauraci a penzionu "Pod Dračí skálou" na Karlštejně dne 18. ledna 2014. Snímek pořízen v horní části restaurace, kde hostina probíhala. Spokojený výraz na tvářích účastníků prozrazuje, že jsou všichni již nasyceni…

Tradiční návštěva zvěřinových hodů v restauraci a penzionu "Pod Dračí skálou" na Karlštejně se letos uskutečnila dne 18. ledna, za rekordní účasti 20 osob (17 dospělých, 3 děti), z toho 7 řádných členů ČHäS; zapomenout bychom neměli ani na psa: fenku "yorkshirku" Mollinu. Akce byla tentokrát spojena s rodinnou oslavou životního jubilea (narozenin) paní Heleny, choti zakládajícího člena ČHäS Jindřicha Chvala.

Zájemci se nyní mohou svým podpisem připojit k internetové petici na záchranu rodného domu proslulého básníka a operního libretisty Pietra Antonia Metastasia (vlastním jménem Trapassi; 1698-1782). Dům, ve velmi žalostném stavu, stojí v samém středu Říma na adrese Via dei Cappellari 30, nedaleko náměstí Campo de' Fiori. Petiční akce má název "Salviamo Casa Metastasio!" ("Zachraňme Metastasiův dům!"). Adresa: "www.buonacausa.org/salviamocasametastasio". - Z Metastasiových předloh vycházejí libreta tří oper Georga Friedricha Händela: "Siroe", "Poro" a "Ezio". Jako vzácný host své přítelkyně a mecenášky Marie Anny Josefy hraběnky Althannové (1689-1755), roz. Pignatelli, zajížděl slavný básník i na naše území - na zámek ve Vranově nad Dyjí. Na Vranově datoval některé dopisy a snad se také věnoval literární tvorbě. Bohužel, je zcela vyloučeno, že by se tam zabýval i "händelovskými" librety… S ovdovělou hraběnkou Althannovou, oblíbenkyní císaře Karla VI., uzavřel podle tradice tajný sňatek. Dne 1. srpna 1998, u příležitosti 300. výročí Metastasiova narození, ČHäS na vranovském zámku spolupořádala, v rámci "Vranovského kulturního léta 1998", komorní vokálně-instrumentální koncert "Básník Pietro Metastasio a hudba 18. století". Úvodní slovo tehdy přednesl P. Oldřich Máša, znalec Metastasiova života a díla. Srov. s členskými cirkuláři ze dne 14. května 1998 a 6. října 1998.

V Praze dne 7. března 2014. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.