Stanovy České Händelovy společnosti, z.s.

1. Povaha a právní charakter Společnosti

Česká Händelova společnost, z.s. (zapsaný spolek), je dobrovolným a nezávislým zájmovým sdružením jednotlivých fyzických osob, které usiluje o co nejširší propagaci díla hudebního skladatele Georga Friedricha Händela (1685-1759) v současných podmínkách. Společnost představuje právnickou osobu a pracuje na základě českých právních ustanovení.

2. Sídlo a působnost

Sídlem České Händelovy společnosti, z.s., je Praha, hlavní město České republiky. Svou činnost rozvíjí Společnost na území Čech a Moravy, což však nevylučuje její účast v händelovském hnutí i mimo jmenovanou oblast. Finanční rok se shoduje s rokem kalendářním.

3. Poslání

Společnost si klade za cíl v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a v duchu humanismu seznamovat kulturní veřejnost s životem, dílem a odkazem Georga Friedricha Händela. K tomuto účelu dle možností podporuje zejména uvádění skladatelových kompozic a vědecký výzkum týkající se händelovské problematiky. Samostatně se též snaží pořádat veřejné hudební přehrávky, koncerty a specializované přednášky. V širším zorném úhlu se zaměřuje na dobu Händelova života, jeho hudební současníky i na další oblasti barokní tvůrčí činnosti. Pozorně sleduje výsledky našeho i zahraničního händelovského bádání, jakož i provozování mistrových skladeb doma i v cizině. Iniciativně spolupracuje s příbuznými společnostmi v zahraničí. Rovněž hledá případné souvislosti, ať již přímé nebo nepřímé, mezi Händelem a našimi zeměmi.

4. Členství

Členem České Händelovy společnosti, z.s., se může stát každá plnoletá fyzická osoba české státní příslušnosti, jež má zájem o Händelovo dílo a je připravena podílet se na uskutečňování cílů Společnosti. O přijetí za člena lze požádat ústně i písemně výbor Společnosti, který předloženou žádost nemůže bez uvedení důvodu odmítnout. Členové mohou ze Společnosti vystoupit kdykoliv s tím, že členský příspěvek zaplacený za daný finanční rok jim nebude již vrácen. Členy, jež nezaplatili nejméně dva roční příspěvky nebo jednali v rozporu s cíli Společnosti, může výbor s okamžitou platností zbavit členství. Výbor Společnosti je oprávněn přiznat členství i cizím státním příslušníkům, obzvláště těm, kdo se výrazným způsobem zasloužili o současnou renesanci Händelova odkazu. Významným osobnostem pracujícím v oblasti händelovského hnutí, vědy a interpretace může výbor bez ohledu na jejich státní příslušnost udělit čestné členství. Čestní členové nepodléhají placení členských příspěvků. Každý člen České Händelovy společnosti, z.s., obdrží členskou průkazku. Náleží mu právo účastnit se členských shromáždění, přednostně se podílet na akcích Společnosti a být o nich v dostatečném časovém předstihu informován. Společnost vede evidenci členů sestávající z listů jednotlivých členů. Každý členský list obsahuje základní osobní údaje a záznamy o uhrazených členských příspěvcích. Členové mohou na požádání u předsedy Společnosti do svého listu nahlížet nebo obdržet jeho kopii. Listy členů, jejichž členství bylo ukončeno, zůstávají trvale uloženy v evidenci.

5. Orgány Společnosti

Orgány České Händelovy společnosti, z.s., jsou členské shromáždění a výbor. Ve vztahu k státním institucím a právnickým i fyzickým osobám zastupuje Společnost jakožto její statutární orgán předseda, případně jiný, jím pověřený člen výboru, většinou tajemník.

6. Členské shromáždění

Členské shromáždění České Händelovy společnosti, z.s., se koná zpravidla jednou ročně. Svolává je písemně předseda Společnosti, a to nejpozději jeden měsíc před datem konání. Členské shromáždění představuje nejvyšší orgán Společnosti. Je usnášeníschopné, je-li na shromáždění přítomno quorum Společnosti sestávající nejméně z deseti členů. Volí i odvolává výbor, schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách. Vyjadřuje se též k záležitostem předloženým výborem a má právo od výboru požadovat vyčerpávající informace týkající se všech záležitostí Společnosti. Vzniknou-li vážné pochyby o správnosti hospodaření, určí členské shromáždění nejméně tříčlennou revizní komisi a pověří ji příslušnou pravomocí. Rozhodnutí členského shromáždění jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; pokud se jedná o stanovy nebo jejich změny, je k tomuto třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.

7. Výbor

Členové výboru jsou voleni na období pěti let. Výbor sestává nejméně z pěti členů včetně předsedy, tajemníka a pokladníka; zmíněné funkcionáře volí ze svého středu. Výbor, svolávaný dle potřeby předsedou, řídí činnost Společnosti v období mezi členskými shromážděními. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou všech jeho členů. V závislosti na okolnostech vyhrazuje si výbor právo do konce funkčního období kooptovat nové členy.

8. Členský příspěvek

Nejnižší výši členského příspěvku, pokrývajícího vždy daný finanční rok, určuje výbor Společnosti s přihlédnutím k stávající hospodářské situaci v České republice. Členům Společnosti přísluší právo nejnižší výši členských příspěvků zamítnout, vyjádří-li se tak ústně, písemně či hlasováním jejich nadpoloviční většina. V průběhu finančního roku se nejnižší výše členských příspěvků nemění. Členové přijatí do Společnosti v měsíci listopadu a prosinci jsou v daném finančním roce platby příspěvku zproštěni. Členové přijatí do Společnosti v období od ledna do konce října platí za daný finanční rok členský příspěvek v plné výši, a to nejpozději jeden měsíc po obdržení členské průkazky. Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku. Pokud vyvstanou naléhavé finanční potřeby, může výbor členskou základnu požádat o mimořádný účelový příspěvek. Tento příspěvek je zcela dobrovolný; jeho platba závisí na vlastní úvaze jednotlivých členů Společnosti. Cizí státní příslušníci poskytují členské příspěvky v dobrovolné výši v libovolné měně. S tuzemskou měnou hospodaří Společnost prostřednictvím spořitelního nebo bankovního účtu; devizové prostředky se ukládají na devizové bankovní konto.

9. Dary ve prospěch Společnosti

Hodnota dobrovolných darů ve prospěch České Händelovy společnosti, z.s., není omezena.

10. Obecně prospěšná funkce Společnosti

Česká Händelova společnost, z.s., slouží výhradně obecně prospěšným účelům. S jakýmikoliv hmotnými příjmy lze tudíž nakládat toliko v souladu se zněním bodu č. 3 těchto stanov. Osobní zisk plynoucí jednotlivým členům na úkor Společnosti je nepřípustný.

11. Zánik Společnosti

Česká Händelova společnost, z.s., zanikne, projeví-li takové přání ústně, písemně či hlasováním alespoň tři čtvrtiny jejích členů. Likvidační zůstatek se převede na kulturní a vědecké účely. Před vlastním ukončením činnosti Společnosti rozhodne členské shromáždění o konkrétním způsobu majetkového vypořádání. V případě, že tak nerozhodne členské shromáždění, provede majetkové vypořádání výbor Společnosti.

12. Schválení stanov

Stanovy České Händelovy společnosti, z.s., byly schváleny na členském shromáždění České Händelovy společnosti, z.s., v Praze dne 29. dubna 2015.